Dom-muzeum I kongresu SDPRR w Mińsku - to zwykły dom mieszkalny końca 19-go stulecia, rozmieszczony nad brzegiem rzeki Świsłocz, w którym z 1 po 3 marca 1898 roku przeszedł pierwszy kongres Rosyjskiej socjaldemokratycznej partii robotniczej (SDPRR). To historyczne wydarzenie przechodziło nielegalnie pod przykrywką obchodzenia urodzin. Na kongresie byli obecni dziewięć delegatów. Zjazd nie wyrobił ani programu ani regulaminu partii. Za kilka tygodni wszyscy uczestnicy zjazdu, oprócz jednego, zostali aresztowani - w ten sposób, realnie działająca partia na tym zjeździe nie została stworzona. Jednak, manifest i decyzje zjazdu, wydrukowane przez oddzielny listek w kwietniu 1898 roku w nielegalnej drukarni w Bobrujsku, byli potraktowani przez rewolucyjnych socjaldemokratów Rosji jako dokumenty historycznej wagi i zdobyli aprobatę Lenina.

Dom-muzeum I kongresu SDPRR

Po kongresie socjaldemokratyczne organizacje i związki przyjęły nazwę komitetów SDPRR. A dni przeprowadzenia zjazdu w Mińsku jednak są uważane za moment założenia odpowiedniej partii. Na dzisiejszy dzień w domu pierwszego zjazdu SDPRR kładzie się muzeum. Dane muzeum staje się filią Muzeum narodowego historii i kultury Białorusi. W domu pierwszego zjazdu SDPRR muzeum został założony w 1923 roku. Odkrycie muzeum zostało powiązane w czasie do 25-lecia pierwszego zjazdu SDPRR i założenia danej partii. Z uwagą, co ponieważ pierwszy zjazd SDPRR przechodził tylko w jednej połowie danego domu, to początkowo muzeum i był organizowany tylko w tej właśnie połowie. A druga połowa domu zostawała żyłą aż do Drugiej Wojny Światowej, w czasie której całe dom-muzeum I zjazdu SDPRR spalił się przy bombardowaniu. Jednak, już do 1948 roku w całości został przywrócony. Na daną chwilę dom-muzeum I zjazdu SDPRR rozmieszczony w samym centrum Mińska, na jego głównym prospekcie. Dom-muzeum otoczony przez nieduży skwer, który nieco izoluje go od szumiącego obok miasta.

Dom-muzeum I kongresu SDPRR

Obecne stała ekspozycja muzeum przedstawia tematy: «Mińsk w końcu 19-go - początku 20-go wieku», «Zjazd w twarzach», «Żandarmskie ściganie» i «Historia Dom-muzeum I zjazdu SDPRR». W muzeum także przechodzą pewne dodatkowe przedsięwzięcia, wystawy, mistrz-klasy. A oto przy władzy radzieckiej w muzeum przeprowadzały się bardzo wiele różnych partyjnych imprez: pionierskie i komsomolskie sloty, wręczenie komsomolskich biletów i nagród, spotkania z weteranami partii i tak dalej. W te czasy dom-muzeum odwiedzali do 500 tysięcy człowiek na rok, a w nasz czas interesantów w muzeum niezmiernie mało. Tym nie mniej, niezbędne wspomnieć, że dany zabytek architektury personifikują sobą wiarygodny fakt historyczny. I mimo tego, że istnieją bardzo różne, porem przeciwległe oceny i opinie w stosunku do wydarzeń, które byli inicjowane w tym domu pierwszym zjazdem i utworzoną w jego wejściu organizacją, nie da się przeczyć, co wydarzenia te posiadali kolosalne znaczenie dla losów wielu narodów. I właśnie po tej przyczynie dany budynek staje się bardzo ważnym historycznym pomnikiem.